Chương trình đào tạo Cử nhân Tôn giáo học

Khối kiến thức giáo dục đại cương (46 TC)

Lý luận chính trị (10 TC bắt buộc)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Đường lối cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội - nhân văn

(21TC = 15 TC bắt buộc + 06 TC tự chọn)

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Lịch sử văn minh thế giới

Xã hội học đại cương

Lôgic học đại cương

Tâm lý học đại cương

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Pháp luật đại cương

Thống kê xã hội

Tiến trình Lịch sử Việt Nam

Giáo dục học đại cương

Thực hành văn bản tiếng Việt

Hán văn cơ sở

Nhập môn Lịch sử triết học

Đại cương chính trị học

Tôn giáo học đại cương

Dân tộc học đại cương

Nhân học văn hóa -xã hội

Mỹ học đại cương

Đạo đức học đại cương

Khoa học tự nhiên - công nghệ

Tin học đại cương

Toán cao cấp 1 và 2

Môi trường và phát triển

Sinh học đại cương

Vật lý học đại cương

Ngoại ngữ

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

Khối kiến thức chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở ngành

Nhập môn triết học

Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành

Đại cương chính trị học

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

Đạo đức học

Lịch sử các học thuyết XHCN

Lôgích biện chứng

Tôn giáo học đại cương

Kiến thức chuyên ngành Tôn giáo học (64 TC = 58 TC bắt buộc + 08 TC tự chọn)

Nhập môn tôn giáo học

Phương pháp nghiên cứu tôn giáo học

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới I (Kitô giáo và Hồi giáo)

Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới II (Phật giáo, Hindu giáo)

Triết học tôn giáo

Xã hội học tôn giáo

Tâm lý học tôn giáo

Nhân học tôn giáo

Mỹ học tôn giáo

Giới thiệu Kinh Qur’an

Giới thiệu các tác phẩm  Kinh văn Phật giáo

Giới thiệu Kinh Cựu ước và Tân ước

Các hình thái tôn giáo trong lịch sử

Tôn giáo trong Chủ nghĩa xã hội

Đạo Cao Đài

Đạo Hoà Hảo

Tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Phật giáo Việt Nam - Lịch sử và hiện tại

Công giáo việt Nam - Lịch sử và hiện tại

Đạo Tin Lành ở Việt Nam - Lịch sử và hiện tại

Tôn giáo trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tôn giáo và văn hoá

Tôn giáo và chính trị

Tôn giáo và khoa học

Tôn giáo và đạo đức

Tộc người, tôn giáo, xung đột tộc người tôn giáo

Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam

Tín ngưỡng, tôn giáo vùng Nam bộ

Công ước quốc tế về tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Chủ nghĩa Hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới

Phong trào thần học giải phóng ở Châu Mỹ La tinh

Đối thoại và khoan dung - một khuynh hướng toàn cầu của tôn giáo.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.